KASA FISKALNA. ZMIANA MIEJSCA UŻYTKOWANIA.

Zmiana miejsca wykonywania działalności wiąże się również z dopełnieniem obowiązków dotyczących kas rejestrujących. Obowiązujące przepisy nie zabraniają podatnikowi zmieniać miejsca użytkowania kasy fiskalnej. Formalności jakie w związku z tym trzeba dopełnić wynikają z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.

O zmianie miejsca użytkowania kasy podatnik musi zawiadomić urząd skarbowy, w którym kasa została zaewidencjonowana oraz właściwy serwis. Informacja o zmianie miejsca użytkowania musi być naniesiona w książce serwisowej kasy i zaakceptowana przez urząd skarbowy.

Ponadto w związku z tym, iż kasa rejestrująca drukuje w nagłówku paragonu adres punktu sprzedaży serwisant musi dokonać zmiany danych zakodowanych w pamięci fiskalnej kasy dotyczących adresu punktu sprzedaży.

Zmiana miejsca użytkowania kasy rejestrującej nie powoduje zmiany numeru ewidencyjnego kasy, nadanego przez urząd skarbowy. Numer ewidencyjny nie ulega zmianie również w przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego.